mgr Marek Dejneka i zespół

 

Audyt wewnętrzny i kontrola

Propozycje tematów szkoleń – 1 dzień (8h)

 1. Dobór próby w kontroli/audycie.
 2. Audyt jako forma wspomagania zarządzaniem ryzykiem w organizacji.
 3. System kontroli zarządczej a rola audytu.

Propozycje tematów szkoleń – 2 dni (16h)

 1. Audyt wewnętrzny i kontrola dla początkujących.
 2. Metodyka audytu wewnętrznego.
 3. Kontrola wewnętrzna w teorii i praktyce.

Propozycje kursów modułowych – 4 dni (32 h – 2 “zjazdy weekendowe”)

 1. Kontrola wewnętrzna w organizacji – kurs.
 2. Audyt wewnętrzny od podstaw – kurs.

Programy

 

1. Audyt wewnętrzny i kontrola dla początkujących.

 • Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej
 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 • Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyka
 • Planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym
 • Metodyka pracy audytora wewnętrznego
 • Metody próbkowania w audycie
 • Audyt wewnętrzny a wykrywanie oszustw i nadużyć
 • Warsztaty

 

2. Metodyka audytu wewnętrznego

 • Karta audytu i procedury – regulacje, tryb i zasady przeprowadzania zadania audytowego
 • Planowanie w audycie – zasady i poziomy planowania
 • Identyfikacja obszarów ryzyka, szacowanie ryzyka i jego prezentacja (mapowanie).
 • Planowanie zadania audytowego – identyfikacja obiektów audytowych, analiza ryzyka na poziomie zadania audytowego
 • Planowanie zadania audytowego – warsztaty
 • Metodyka audytu wewnętrznego – opracowanie testów i technik audytu, dokumenty robocze.
 • Próbkowanie w audycie – warsztaty
 • Sprawozdawczość i monitoring – dokumentowanie prac, wydawanie opinii, audyty sprawdzające.

 

3. Kontrola wewnętrzna w teorii i praktyce

 • Istota kontroli wewnętrznej w organizacji, jej cele i funkcje
 • Planowanie kontroli
 • Analiza ryzyka w procesie kontrolnym
 • Przeprowadzanie zadania kontrolnego – metodyka pracy kontrolera wewnętrznego
 • Dokumentacja wykorzystywana w trakcie zadania kontrolnego
 • Przedmiot kontroli – dobór elementów do badania. Metody statystyczne i dobór szacunkowy.
 • Komunikowanie ustaleń i wyników badania – zasady sprawozdawczości.

 

4. Kontrola wewnętrzna w organizacji – kurs.

 

MODUŁ I

 

Dzień 1

1. Standardy zawodowe

 • Standardy i wytyczne (standardy międzynarodowe i regulacje krajowe)
 • Pojęcie kontroli zarządczej i modele systemu kontroli wewnętrznej
 • Etyka zawodowa

2. Rola kontroli wewnętrznej w organizacji

 • Terminologia – kontrola, audyt, nadzór – podobieństwa i różnice
 • Funkcje i cele kontroli
 • Kontrola wewnętrzna a audyt – rola w systemie kontroli wewnętrznej/zarządczej
 • Kontrola wewnętrzna a zarządzanie ryzykiem
 • Zasady w postępowaniu kontrolnym
 • Formy i rodzaje kontroli

 

Dzień 2

1. Organizacja komórki kontroli wewnętrznej

 • Regulacje i podstawa działania w organizacji
 • Zarządzanie komórką kontroli wewnętrznej
 • Niezależność i obiektywizm w procesie kontrolnym

2. Planowanie w kontroli

 • Plan pracy komórki kontroli, a wyzwania kontroli zarządczej
 • Analiza ryzyka w planowaniu
 • Tworzenie rocznego planu kontroli
 • Sprawozdawczość z działania komórki kontroli wewnętrznej
 • Stworzenie systemu zapewnienie jakości w kontroli

3. Planowanie zadania kontrolnego – program kontroli

 • Wyznaczanie celów kontroli
 • Analiza ryzyka na etapie zadania kontrolnego
 • Opracowanie testów i technik kontrolnych
 • Wstępny przegląd i wszczęcie kontroli

 

MODUŁ II

 

Dzień 1

1. Tryb przeprowadzania kontroli

 • Etapy procesu kontrolnego
 • Analiza ryzyka na etapie zadania kontrolnego
 • Określenie zakresu badania i wybór obiektów kontroli

2. Techniki kontrolne

 • Podejście kontrolne
 • Rodzaje technik i testów
 • Analiza i potwierdzanie danych źródłowych

3. Dokumentowanie czynności kontrolnych

 • Cechy informacji
 • Rodzaje dowodów
 • Zabezpieczanie dowodów
 • Prowadzenie akt kontroli

4. Sprawozdawczość

 • Rejestrowanie faktów – protokół kontroli
 • Przedstawianie wyników kontroli – wystąpienie pokontrolne
 • Tryby odwoławcze
 • Formułowanie ocen i zaleceń
 • Postępowanie w przypadku wykrycia nadużyć i oszustw
 • Postępowanie pokontrolne

 

Dzień 2

1. Dobór próby w kontroli wewnętrznej

 • Podstawowe pojęcia i zasady
 • Metody dobru próby
 • Badanie próby i wnioskowanie – wydawanie opinii
 • Dobór próby w badaniu systemu kontroli wewnętrznej (próbkowanie wg atrybutów)
 • Dobór próby w badaniach wiarygodności (próbkowanie wg prawdopodobieństwa proporcjonalnych wielkości)

2. Warsztaty

 • Ustalenie celów kontroli i określenie zakresu badania
 • Identyfikacja luk systemowych i ustalanie obiektów kontroli
 • Opracowanie testów i technik kontroli
 • Opracowanie programu kontroli i dokumentów roboczych
 • Wybór obiektów i ich badanie
 • Dokumentowanie w kontroli i sprawozdawczość

 

5. Audyt wewnętrzny od podstaw – kurs.

 

MODUŁ I

 

Dzień 1

Audyt jako usługa wspierająca zarządzanie

 • System kontroli wewnętrznej wg modelu COSO
 • Kontrola wewnętrzna a audyt wewnętrzny
 • Miejsce audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
 • Międzynarodowe standardy (IIA, ISACA, INTOSAI)
 • Wsparcie audytu w zarządzaniu ryzykiem

 

Dzień 2

Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego

 • Planowanie w audycie
 • Plan działania a plan zadania – podejście w analizie ryzyka
 • Rodzaje usług i tworzenie dokumentacji roboczej
 • Przeprowadzanie audytów a zapewnienie jakości
 • Sprawozdawczość i monitoring realizacji zaleceń
 • Czynności pozaaudytowe
 • Procedury wewnętrzne a karta audytu

 

MODUŁ II

 

Dzień 1

Metodyka audytu

 • Planowanie zadania – opracowanie programu
 • Wstępny przegląd i ocena skuteczności mechanizmów kontrolnych
 • Mapowanie ryzyk na etapie zadania
 • Identyfikacja celów, opracowanie testów i dobór technik audytowych
 • Dokumentowanie czynności audytowych – cechy informacji i rodzaje dokumentów roboczych
 • Standardy sprawozdawcze
 • Czynności pozaudytowe

 

Dzień 2

Dobór próby a sprawozdawczość

 • Podstawowe pojęcia w doborze próby
 • Standardy doboru próby
 • Metody statystyczne
 • Metody niestatystyczne
 • Próbkowanie atrybutowe i dowodowe
 • Wnioskowanie oraz interpretacja wyników w przykładach
 • Zasady wydawania opinii

 

6. Dobór próby w kontroli/audycie

 • Podstawowe pojęcia w doborze próby
 • Standardy doboru próby
 • Metody statystyczne
 • Metody niestatystyczne
 • Próbkowanie atrybutowe i dowodowe
 • Techniki doboru próby
 • Wnioskowanie oraz interpretacja wyników w przykładach

 

7. Audyt jako forma wspomagania zarządzaniem ryzykiem w organizacji.

 • Rola audytu w organizacji
 • Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytora
 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, kontrola wewnętrzna i audyt
 • Rola i ograniczenia audytora w ocenie i usprawnianiu ładu korporacyjnego
 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym: elementy, istota i wyzwania
 • Modele zintegrowanego zarządzania ryzykiem – Model COSO II
 • Budowanie struktury procesów, identyfikacja krytycznych punktów w strukturze procesów, tworzenie mapy ryzyk
 • Weryfikacja procesu zarządzania ryzykiem w strukturze funkcjonowania audytu wewnętrznego
 
Planowany termin kursu czerwiec 2019

Chcesz wiedzieć więcej lub się zapisać?
Zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy