Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów Dz.U.z 203. poz. 2787 ze zmianami)

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

STUDIA MAGISTERSKIE 5 LETNIE JEDNOLITE NAWET W DWA LATA

* PSYCHOLOGIA

* PEDAGOGIKA SPECJALNA

* PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

NOWOŚĆ 2024

NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PSYCHOTERAPIA

NABÓR NA SEMETR ZIMOWY 2024 JUŻ OTWARTY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
 

NOWOŚĆ! Studia MBA, DBA, LL.D na międzynarodowej uczelni


Oferta studiów stacjonarnych, niestacjonarnych


oraz real time online

Licencjackie

ADMINISTRACJA

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja celno-skarbowa
 • Administracja publiczna
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Administracja skarbowa
 • Ochrona danych osobowych
 • Zarządzanie w biznesie i administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Zarządzanie i operowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi
 • Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi
 • Zarządzanie obronnością państwa

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

 • Biznes międzynarodowy w handlu i usługach

ETYKA BIZNESU

 • Etyka ekonomiczna i biznesowa

PEDAGOGIKA

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Edukacja medialna i dziennikarska
 • Edukacja prawna i administracja
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

POLITOLOGIA

 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Dyplomacja i polityka międzynarodowa
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • Dziennikarstwo
 • Ekonomia menedżerska
 • Sztuczna inteligencja w polityce i zarządzaniu

PRACA SOCJALNA

 • Asystent rodziny
 • Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej
 • Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej

STUDIA INŻYNIERSKIE

 • Ekonomia i zarządzanie w biznesie

Magisterskie

ADMINISTRACJA

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Zarządzanie kryzysowe

ETYKA BIZNESU

 • Etyka public relations i protokół biznesowy

PEDAGOGIKA

 • Doradztwo zawodowe
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Edukacja medialna i dziennikarska
 • Edukacja prawna i administracja
 • Pedagogika kryminologiczno-sądowa
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

POLITOLOGIA

 • Administracja publiczna
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • Ekonomia menedżerska
 • Polityka bezpieczeństwa państwa
 • Stosunki międzynarodowe
 • Sztuczna inteligencja w polityce i zarządzaniu

MAGISTERSKIE JEDNOLITE 5 LETNIE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIGA SPECJALNA

 • oligofrenopedagogika
 • spektrum autyzmu
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika

PSYCHOLOGIA

 • psychologia dzieci i młodzieży
 • psychologia kliniczna z psychoterapią
 • psychologia społeczna
 • psychologia wspomagania rozwoju człowieka

Podyplomowe

 • Administracja publiczna
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biologia w szkole
 • Biznes i zarządzanie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Chemia w szkole
 • Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
 • Dydaktyka i metodyka języka obcego – j. Angielski
 • Dydaktyka i metodyka języka obcego – j. Niemiecki
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową(Surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 • Edukacja obywatelska
 • Edukacja włączająca
 • Edukacja zdrowotna
 • Etyka w szkole
 • Filozofia w szkole
 • Fizyka w szkole
 • Geografia w szkole
 • Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
 • Historia w szkole
 • Informatyka z programowaniem w szkole
 • Integracja sensoryczna
 • Język polski w szkole
 • Logistyka
 • Logistyka w szkole
 • Logopedia kliniczna
 • Matematyka w szkole
 • Metodyka i metodologia pracy socjalnej
 • Muzyka w szkole
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
 • Neurologopedia ( 2 semestralna)
 • Neurologopedia (3 semestralna)
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
 • Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika sztuki – plastyka w szkole
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
 • Przyroda w szkole
 • Psychoterapia
 • Rolnictwo
 • Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Socjoterapia
 • Technika w szkole
 • Terapia rodzin
 • Trener umiejętności społecznych
 • Trener w oświacie
 • Wczesne nauczanie języków obcych – język angielski
 • Wczesne nauczanie języków obcych – język niemiecki
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie fizyczne w szkole
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie w oświacie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • MBA. – Executive Master of Business Administration (MBA)
 • MBA.- Etyka w zarządzaniu
 • MBA. – Zarządzanie przedsiębiorstwem i public relations
 • LL.M. – Stosunki prawa handlowego
 • Doctor (PhDr.) – doktor filozofie – philosophiae 
 •  

Instytut Edukacji i Innowacji

Nasze CELE

E-Learning

Organizowanie rekrutacji na studia niestacjonarne i podyplomowe, które będą prowadzone w formie
e-learningu we współpracy ze szkołami wyższymi z całego kraju

Kursy i szkolenia

Organizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń- w zależności od lokalnego zapotrzebowania z wykorzystaniem sieci Internet

Konferencje

Organizowanie konferencji teoretyczno– praktycznych- w zależności od lokalnego zapotrzebowania z wykorzystaniem sieci Internet

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Naszym celem jest kreowanie powstania internetowych oraz stacjonarnych kół dyskusyjnych dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w których moderatorami będą ludzie nauki, lekarze rehabilitanci, fizjoterapeuci oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się obsługą niepełnosprawnych

Aktywizacja osób starszych

Nasze działania kierunkujemy na organizowanie: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora oraz innych form aktywności. Przyczynią one się do likwidacji lub skutecznego przeciwstawienia się marginalizacji społecznej osób w podeszłym wieku

Wsparcie Polonii

Kolejnym celem Instytutu Edukacji i Innowacji w Gdyni, jest umożliwienie przedstawicielom Polonii uczestniczenia w życiu kraju. Założymy wielotematyczne internetowe panele dyskusyjne, które będą miały na celu przybliżenie multipłaszczyznowej rzeczywistości związanej z historią Polski oraz jej współczesnością. We współpracy z Polonią, Instytut Edukacji i Innowacji w Gdyni będzie organizował wystawy zagraniczne przybliżające kulturę polską oraz działał na rzecz podniesienia współpracy miast partnerskich

Wszechnica Kultury i Języka Polskiego

Chcesz wiedzieć więcej o Polsce, lub uczyć się języka polskiego? Serdecznie zapraszamy na stronę nowo powstałej Wszechnicy Kultury i Języka Polskiego

Chcesz z nami studiować?
Zapraszamy na stronę e-studia.eu

„Mądrość polega na tym, żeby uśpić zmysły, a obudzić rozum”

– Platon

Wydawnictwo Instytutu Edukacji i Innowacji

Wydawnictwo

Podstawowym celem Wydawnictwa Instytutu Edukacji i Innowacji w Gdyni jest publikacja książek o charakterze naukowym autorstwa pracowników oraz naukowców współpracujących z IEiI, wydawanie czasopisma naukowego Arena Nauki, który będzie opatrzony numerem ISSN oraz recenzowany przez dwóch recenzentów ze stopniami / minimum doktor/ i tytułami profesora

Czasopismo Arena Nauki

Arena Nauki ma charakter czasopisma otwartego, gdzie mogą zgłaszać swoje artykuły autorzy z kraju i zagranicy. Wyznacznikiem przyjęcia tekstu do publikacji będzie pozytywna ocena redaktora numeru oraz przynajmniej jednego recenzenta.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do składania tekstów do czasopisma Arena Nauki. Temat wiodący pierwszego numeru brzmi Edukacja dla przyszłości. Chcemy, aby autorzy tekstów, pochylili się nad problemami szeroko rozumianej edukacji „dzisiaj” oraz wyznaczyli jej rolę dla przyszłości, tej, która znajduje się w ciągłym in statu nascendi. Oczekujemy intelektualnie odważnego i zróżnicowanego  podejścia do miejsca i roli edukacji. Liczymy na artykuły krytyczne, które mogą stać się kanwą kreatywnego rozwoju i odnalezienia się we wspomnianych wyżej przemianach. Czekamy na odpowiedzi na pytania:
 •  czy współczesna pedagogika pełni rolę opiekuna, mistrza, który zrywa zasłonę tabu z komplikującej się socjoprzestrzeni?
 •  co należy zrobić, aby współczesny człowiek przestał być zagubionym, społecznym outsiderem?
 •  jak przygotować ucznia do odpowiedzialnej  autokreacji?
Redaktor naczelny Areny Nauki
dr hab. Mirosław Murat

Arena nauki- czasopismo naukowe

Cel

Podstawowym celem powołania czasopisma Arena Nauki, jest chęć wprowadzenia na rynek wydawnictwa o charakterze interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym. Arena Nauki ma charakter czasopisma otwartego, to znaczy, że każdy może przysłać tekst o charakterze naukowym, który po przejściu pozytywnej oceny przez redaktora numeru oraz uzyskania przynajmniej jednej pozytywnej recenzji / każdy numer będzie miał przynajmniej dwóch recenzentów/, zostanie opublikowany w dziale odpowiednim dla poruszanego tematu.

Forma

Arena Nauki będzie wydawana w trzech formach

 • papierowej
 • elektronicznej, zamieszczonej na stronie Instytutu Edukacji i Innowacji
 • elektronicznej na CD

Języki publikacji

 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język słowacki
 • język ukraiński

Wymogi formalne dla tekstów

 • imię i nazwisko autora
 • kraj pochodzenia
 • nr orcid (opcjonalnie)

Wymogi techniczne

 • czcionka: Times New Roman- 12
 • odstępy między wierszami- 1,5
 • przypisy- na dole strony
 • literatura- na końcu tekstu
 • cytaty w tekście- zaznaczone kursywą, niepogrubione
 • tekst jednolity- bez podpunktów
 • pogrubienia w tekście- tyko wyjątkowo

Struktura organizacyjna

Janusz Barchański

Założyciel instytutu
instytut@instytuteii.pl

Dr hab. Mirosław Murat – Dyrektor 

dyrektor@instytuteii.pl

RADA NAUKOWA INSTYTUTU

Pozostaw nam swoje dane - oddzwonimy i odpowiemy na pytania